Ανακοινώσεις - Νέα

NEA

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - 5 Ιουν 2013

«.ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε..»

ΑΡΙΘΜ. Μ.Α.Ε.24706/23/B/91/0004

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωναμε τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιοκαλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας « ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.σε τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 πμ στα Γραφεία της εταιρείαςστην Βάρδα Ηλείας ( Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών-Πύργου)για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1.Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 5ης εταιρικής χρήσης2012 μετά των επ αυτούεκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίουκαι των ελεγκτών

2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτώναπό κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012.

3.Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικώνελεγκτώνγια την χρήση 2013.

 

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση , οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσηςστο ταμείο της εταιρείαςπέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης .

Βάρδα , 5 Ιουνίου2013

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Σελίδα 3 από 4

Go to top